ابزار ساخت utm

با استفاده از utm ها در لینک های خود میتوانید چندین نوع لینک دیگر تولید کنید که هر کدام برای کمپین، رسانه و... خاصی باشد .
اگر لینک شما قرار است در رسانه های مختلفی منتشر شود، با این امکان میتوانید مشخص کنید که هر رسانه یا هر دسته بندی دیگر چه بازخورد های داشته است.